• Engelska
 • Svenska
 • Norska

Användarvillkor
Klicka på ämnen för mer information

Användarvillkor

 • AvtalsperiodOpen or Close

  Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad, uppsägningstiden startar från den sista dagen i månaden meddelandet om uppsägning mottogs.

 • Villkor för att använda tjänstenOpen or Close

  Tjänsterna kan ha särskilda villkor för användning.


  Eazy-Office.com skall på lämpligt sätt informera abonnenten om dessa, abonnenten förbinder sig att följa dessa särskilda villkor.

 • Kundens ansvarOpen or Close

  Abonnenten får användar-ID, lösenord efter aktivering, det ger abonnenten tillgång till Eazy-Office.com's tjänster. Det åligger abonnenten att hantera dessa och programvara noggrant, och så att de inte kan användas av obehöriga. Det är abonnentens ansvar att omedelbart meddela Eazy-Office.com om obehörig hantering av användarinformation inträffar. Abonnenten är ansvarig för alla kostnader i samband med ovarsam hantering av information som kan användas av obehöriga.


  Abonnenten får med sin prenumeration personliga koder, användar-ID och lösenord. Ytterligare instruktioner medföljer abonnemanget. Det åligger abonnenten att lagra koderna på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till koderna. Abonnenten är ensam ansvarig för att koderna inte används av obehöriga personer. Abonnenten är ensam ansvarig för användningen av abonnemanget dersom lösenord och användarnamn görs tillgängliga.


  Om obehörig åtkomst till koderna avslöjas är det abonnentens ansvar att omedelbart meddela Eazy-Office.com om att obehörig person har tillgång till koder och att abonnemanget skall låsas. Abonnentens ansvar består av kostnader som påverkas av otillåten användning.


  Abonnenten får utan extra kostnad upp till två nya användar-ID per kalenderår. Eazy-Office.com har rätt att omedelbart avsluta prenumeration och spärra användningen, dersom abonnenten på något sätt deltar i verksamhet som kan skada Eazy-Office.com eller någon annan part.


  Betald prenumerations avgift för perioden efter utgången av abonnemang kommer inte att återbetalas till abonnenten. Abonnenten är skyldig att betala en fullständig abonnemangsavgift per påbörjad månad, oavsett när i månaden det stängdes. Eazy-Office.com förbehåller sig rätten att blockera utrustning som rapporterats stulen. Om en prenumeration löper ut, upphörar omedelbart rätten för abonnenten att använda tjänsterna.

 • AnsvarsfriskrivningOpen or Close

  Eazy-Office.com har inget ansvar för fel eller försummelser i någon tjänst, förutom i tid avhjälpa fel som rapporteras. Eazy-Office.com har inget ansvar för fullständigheten och riktigheten i tjänsterna och har inget ansvar för eventuella skador eller förluster till följd av fel eller brister eller information har lämnats till tjänsterna.


  Eazy-Office.com har inget ansvar för abonnentens andra datorresurser, där utomstående har tillgång till att förstöra eller förvanska data eller information. Inte är heller Eazy-Office.com ansvarig för dataförlust. Eazy-Office.com kan vid underhåll stänga av tjänsten. Om abonnentens abonnemang inte kunde användas på grund av störningar som orsakas av Eazy-Office.com, kan abonnenten genom skriftlig anmälan till Eazy-Office.com be om minskning av fasta månadsavgifter, motsvararende den från den tid skriftligt meddelande tagits emot och för avbrottet att lösas.


  Begäran om sådan minskning skall göras inom två månader efter händelsen. Belöp mindre än 500 kr dras inte av.

 

 • AbonnemangOpen or Close

  Dessa villkor reglerar abonnemang till lösningar via Eazy-Office.com och andra tjänster som abonnenten beställar från Eazy-Office.com.


  Abonnenten är ansvarig för att betala alla avgifter enligt detta avtal. Om prenumerationer beställs för den juridiska personen av någon som inte undertecknat eller på annat sätt inte är kvalificerade för att göra detta, så är denna person har ansvarig. Abonnenten skriver för detta ett bindande, tillfälligt abonnemang genom att underteckna anslutningsavtalet. Abonnemangsavtal är bindande på Eazy-Office.com och omvandlas endast till fast avtal när den godkänts av Eazy-Office.com och eller när 30 dagar har gått sedan det tillfälliga abonnemanget undertecknas. Om Eazy-Office.com med sedvanlig kreditprövning inte godkännar abonnemangsavtalet, kommer abonnenten meddelas skriftligen. Tillfälligt abonnemang innebär att din prenumeration inte accepteras av Eazy-Office.com och därmed kan sägas upp av Eazy-Office.com med omedelbar verkan. Betalda anslutningsavgifter återbetalas till abonnenten om denna inte godkänts som prenumerant. Om felaktiga uppgifter har lämnats, har Eazy-Office.com rätt att omedelbart spärra abonnemanget och att omedelbart säga upp abonnemangsavtalet. Om parten begår ett avtalsbrott, har den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Part har också rätt att omedelbart skriftligen säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett förhandlingar, är i likvidation, konkurs eller visar andra tydliga tecken på obestånd.

 • ServiceavgifterOpen or Close

  Avgifter kommer i form av startavgift/anläggningsavgifter, abonnemangsavgifter, serviceavgifter och andra avgifter för tilläggstjänster, och i övrigt i enlighet med prislistan.


  Eazy-Office.com har rätt att ändra avgifter under avtalsperioden. Ändringar skall anmälas minst 1 månad före aktivering. Abonnenten har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars varsel om ökning påvirkar månads- eller trafikavgifter under perioden av abonnemanget. Sådan uppsägning skall skriftligen lämnas till Eazy-Office.com senast 14 dagar före aktivering av höjningen.


  Betalning måste vara registrerad på Eazy-Office.com senast angivet förfallodatum på fakturan, betalningstiden måste inte vara kortare än 10 dagar. Anslutningsavgiften skall betalas vid undertecknandet av kontraktet. Betalning skall ske i den valuta och till det konto som anges som anges på fakturan. Betalning anses utförd när betalning har inkommit på kontot. Fakturering sker vanligtvis en gång i månaden. Om fakturan är betald på annat sätt än det Eazy-Office.com utfärdat fakturan måste fakturanumret användas som referens. Underlåtenhet att göra detta gör att betalning skall anses ha utförts först etter att Eazy-Office.com har haft skälig tid att kontrollera betalningen mot fakturan.


  Eazy-Office.com har rätt till under den gällande faktureringsperiod att omedelbart kräva betalning på abonnentens konto om avgifterna överstiger det belopp Eazy-Office.com tillämpar som kreditgräns för abonnenten. Eazy-Office.com har rätt att stänga av abonnenten från att använda tjänsten när kreditgränsen är nådd och till dess att full betalning har mottagits. Abonnenten skall inom en rimlig tid meddela Eazy-Office.com om fakturan anses felaktig. Tillräckligt med tid är normalt 1 månad efter förfallodagen. Dröjsmålsränta tas ut på det belopp som abonnenten slutligen kommer att betala. Eazy-Office.com har rätt att ta ut serviceavgift på alla fakturor.


  När betalningen är försenad tilkommer dröjsmålsränta. Dessutom tilkommer påminnelseavgift och eventuella inkassokostnader. Om abonnenten försenar mer än 10 dagar med betalning efter skriftlig påminnelse, har Eazy-Office.com rätt att avbryta abonnenten från användning av tjänster tills en full betalning sker. Vid upprepade dröjsmål har Eazy-Office.com rätt att stänga av abonnenten omedelbart tills full betalning sker.

 • Personuppgifter kan lämnas utOpen or Close

  Eazy-Office.com har rätt att lämna ut uppgifter, namn, telefonnummer, adress eller annan identifikation av abonnenten, om abonnenten inte skriftligen har begärt att uppgifterna ska skyddas.


  Eazy-Office.com har för avsikt att nyttja uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, etc för abonnenten så att uppgifterna kan publiceras, så att företag kan få möjlighet att använda den direkt eller genom kopplingar till andra uppgifter i syfte att marknadsföra varor och tjänster. Genom att ingå ett abonnemangsavtal med Eazy-Office.com, håller abonnenten med om att Eazy-Office.com bearbetar information om abonnenten för ovanstående ändamål.


  Abonnenten har rätt att begära att felaktiga uppgifter om abonnenten korrigeras och om hur informationen används. Begäran om rättelse eller användning skall ske skriftligen till Eazy-Office.com. Om begäran sker oftare än en gång per år, har Eazy-Office.com rätt till ersättning för kostnaderna för att ändra denna information.

 • Ändringar i användarvillkorOpen or Close

  Dessa villkor gäller tills vidare. Variga förändringar måste anmälas minst 1 månad i förväg.


  Om ändringen innebär betydande nackdel för abonnenten, har abonnenten rätt att med 14 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet, men inte innan nya villkor aktiveras. Abonnenten anses ha accepterat förändringen om tjänsten används efter att ändringen aktiveras.